×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

رییس مرکز:  دکتر امیر هاشمی

 

یکی از مهمترین معیارهای توسعه جوامع، ارائه مراقبتهای بهداشتی ودرمانی لازم به آحاد مردم است ازمهمترین ارکان مراقبتهای درمانی را مراقبتهای اورژانسی ازنوع پیش بیمارستانی وبیمارستانی آن تشکیل می دهند.

مراقبتهای پیش بیمارستانی به آن دسته ازخدماتی اطلاق می گردد که از بالین بیمار شروع شده و به اورژانس بیمارستان ختم می شود و مراقبتهای بیمارستانی نیز به آن دسته ازخدماتی گفته می شود که شبکه جامعی از پرسنل، تجهیزات ومنابع رادارد و به منظور کمک رسانی وارائه مراقبتهای پزشکی اورژانس به جامعه تدوین شده است همچنین ستاد هدایت واطلاع رسانی نیز به عنوان مدیریت هماهنگی بین سه رکن  پیش بیمارستانی، بین بیمارستانی و بیمارستانی را برعهده دارد با نیل به  این هدف مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه متشکل از 4 اداره:

  1. ستادهدایت واطلاع رسانی
  2. اداره اورژانس بیمارستانی
  3. اداره اورژانس پیش بیمارستانی
  4.  EOC

فعالیت خود را ازسال 1382 آغاز و با توجه به روند روبه رشد جمعیت حوزه فعالیت خودرا گسترده ساخت. در ادامه ...

 

زیج ارزیابی ایمنی بیمارستان ها ( FHSI ) / دانلود فایل

 

 

پیوندهای مهم

کنترل کیفیت هوای شهر تهران

سامانه پایش کیفی هوای کشور

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران

مرکز لرزه نگاری کشوری – دانشگاه تهران

سازمان هواشناسی
 
   
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست