×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مدیر پرستاری: فروغ مولا

 

     با توجه به نقش فعال و پویای پرستار در اعتلاء‌ سطح سلامت جامعه در برنامه ریزی های راهبردی سلامت، ایجاد جایگاه فعال مدیریت پرستاری در سیستم بهداشت و درمان کشور ضروری است. از این رو صرف نظر از پست های کارشناسی موجود در ساختار تشکیلاتی مدیریت پرستاری دانشگاه لزوم مدیریت ستادی در ارائه خدمات پرستاری به منظور پاسخگو بودن حائز اهمیت است

 

معرفی مدیریت

پیوست نامه های اداری

سوالات رایج در حوزه پرستاری

 

 

   

 

   
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست