×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

امور موسسات پزشکی و دفاتر کار

 

اهم وظایف و فعالیت ها:

- ارائه توضیح درخصوص گزارشات موسسات، مراکز و دفاتر کار بازدید شده و اقدام لازم

- درخواست های واصله از سازمان نظام پزشکی درخصوص تاسیس، تمدید یا جابجایی دفاتر کار و ارسال پاسخ بصورت کتبی

- پیگیری درخواست های واصله از اداره صدورپروانه ها و سامانه الکترونیک صدورپروانه ها درخصوص بازدید اولیه، بازدید نهایی و جابجایی موسسات و مراکز تحت پوشش و ثبت پاسخ در سامانه مذکور

- پیگیری درخواست افزایش بخش های مرتبط در درمانگاه ها و بیمارستان ها

- شکایات واصله از شاکی خصوص، سامانه 190، تعزیرات، دادسرا، دانشگاه، وزارت بهداشت و نظام پزشکی

- ارائه توضیح درخصوص تخلفات مراکز غیرمجاز در رشته های مرتبط فیزیوتراپی، پرستاری در منزل، تغذیه و ... )

- درخواست گواهی انجام فعالیت پیراپزشکان در رشته های پیراپزشکی و ارسال مکاتبات مربوطه

- پیگیری نتیجه استعلام های واصله از دانشگاه های علوم پزشکی تهران و ایران و اداره صدورپروانه ها

- مکاتبه با مراجع ذی صلاح از قبیل سازمان تعزیرات حکومتی، دادسرای جرایم پزشکی، ستاد نظارت بر تعرفه های پزشکی

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست