×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

معرفی اداره :

نظر به اهمیت سلامت مادر و نوزاد از سال 1388 واحد مامایی در حوزه معاونت درمان با هدف: ارتقای سطح سلامت مادران و نوزادان و کاهش مرگ و میر و معلولیت مادران و نوزادان و بهبود کیفیت ارائه مراقبت های مامایی در سطح منطقه شکل گرفت.

 

اهم وظایف و فعالیت های اداره مامایی

  - شرح وظایف رئیس اداره مامایی

  - سلامت نوزادان و تغذیه با شیر مادر

  - ترویج زایمان طبیعی

  - سلامت مادران

  - ساماندهی نیروی انسانی و تجهیزات

  - اجرای برنامه خدمات ناباروری

  - اجرای برنامه حمایت از خانواده و جوانسازی جمعیت

 

شماره تماس مستقیم : 66761129-66761068

تلفن داخلی : 274

 

 
   
 
پوسترهای تبلیغاتی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت  

 

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست