×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

کارشناس وقایع ناخواسته درمانی : شیدا وحیدی

 

شرح وظایف:

 • نظارت بر اجرای  صحیح شیوه نامه نظارتی ابلاغی وزارت متبوع ( وقایع ناخواسته  درمانی )
 • طبقه بندی خطاها و گزارش آن به  مدیران ارشد سازمان
 • جمع بندی وقایع ناخواسته درمانی بیمار و گزارش آن  توسط معاون درمان در هیئت رئیسه دانشگاه ( ماهانه – فصلی  -  سالانه)
 • به منظور اشاعه ارائه خدمات بهینه و ارتقا فرهنگ ایمنی بیمار و گزاردهی  خطاهای پزشکی  ؛ تشویق کردن افراد توانمند در سطح مراکز تحت پوشش و استفاده از توان علمی آنان در طراحی و تدوین پروتکل / بخشنامه  در سازمان
 • طراحی و برگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقاء درک و بصیرت کارکنان بر اساس گزارش  وقایع ناخواسته درمانی واصله برای گروهای هدف ( پرستاران / کارورزان / دستیاران / اعضاء هیئت علمی و... )
 • همکاری در آموزش  خطاهای پزشکی با معاونت آموزشی دانشگاه/ دانشکده پزشکی و...  /سایر دانشگاهها/ وزارت متبوع
 • حضور در محل و تحلیل ریشه ای خطاهای گزارش شده از بیمارستانها و مراکز جراحی محدود و مراکز تصویر برداری
 • ارسال گزارش وقایع  به تیم تخصصی مرتبط در خصوص  وقایع ناخواسته درمانی و اخذ نظریه ارشادی از تیم تخصصی دانشگاه
 • بارگذاری فرم، تحلیل ریشه ای و صورتجلسه وقایع ناخواسته درمانی  اتوماسیون شده از مراکز در سامانه never event
 • تجزیه تحلیل آمار و اطلاعات مرتبط با خطاهای پزشکی از مراکز درمانی دانشگاهی، غیر دانشگاهی وسایر واحد های ذیربط ، ارائه گزارش به مسئو لین و برنامه ریزی جهت ارتقا شاخص های مربوطه
 • ارائه پیشنهاد بازمهندسی فرایندهای اصلی و کلیدی دانشگاه از طریق آسیب‌شناسی و تحلیل ریشه ای فرایند موجود و طراحی مدل بهبود فرایند و ابلاغ فرایند بهبود یافته به واحدهای ذیربط
 • هماهنگی بین بخشی و خارج بخشی  دانشگاه به منظور  ارتقا ء گزارش دهی خطاهای پزشکی و اصلاح فرآیندهای مربوطه
 • برگزاری کمیته مدیریت خطا در معاونت درمان
 • عضو کمیته خطا در وزارت متبوع
 • تعیین اولویت ها ی پژوهشی  در زمینه خطاهای پزشکی در سطح دانشگاه و اعلام آن  به واحد های ذیربط وهمکاری در انجام طرح های پژوهشی

 

 
   
 
 
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست