×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مدیر : دکتر خدیجه مالمیر

شرح وظایف مدیریت نظارت و اعتباربخشی

  • انجام بازرسی ها ، نظارت و پایش عملکرد مراکز پزشکی ، آموزشی و درمانی ، بیمارستان ها ، مراکز جراحی محدود ، درمانگاه ها ، مطب ها ، دفاترکار و سایر موسسات پزشکی.و پرتوها
  • ابلاغ قوانین ، آیین نامه ها و استاندارها و شاخص های مربوط به خدمات پزشکی و نظارت بر حسن اجرای آنها
  • راهنمایی مراکز جهت اصلاح اشکالات و انطباق شرایط با آیین نامه ها و در صورت لزوم تذکر شفاهی یا کتبی
  •  ادامه مطلب ....

 

     
     
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست