×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مدیریت: دکتر محمد حسین سالاریان زاده

مدیریت خدمات بیمارستانی در مفهوم کلی وظیفه ارتقای کیفیت خدمات بالینی و افزایش پاسخگویی ارائه دهندگان و متولیان امر سلامت در مورد کیفیت خدمات ارائه شده به مردم را بر عهده دارد.

از سوی دیگر بدیهی است که بهبود کیفیت خدمات سلامت بدون توجه به مدیریت نظام مند خطاها و جلوگیری از بروز مجدد آنها از طریق اصلاح سیستمی که شرایط بروز و حدوث اشتباهات را فراهم نموده است، امکانپذیر نخواهد بود. و در نهایت ایجاد ساختاری مناسب و حمایتی برای تدوین راهکارهای طبابت بالینی به عنوان ضامنی برای ارائه خدماتی استاندارد و یکسان در همه جا از اهمیت بسیاری برخوردار است

اولین و مهمترین گروهی که از نهادینه شدن این فرایندها بهره می برند، بیماران و در واقع مشتریان اصلی نظام سلامت هستند که خدماتی با کیفیت بهتر دریافت میکنند

 

 
   
 
     
   
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست