×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آمار

 

- نظارت برگزارشات آماری وتحلیلی فعالیت

- مراکز تابعه دانشگاه واطلاع رسانی به مسئولین ذیصلاح

- دریافت آمارواطلاعات فعالیت درمانی مراکزتابعه وتصحیح وکنترل کمی وکیفی آنها مطابق با فرمها ودستورالعمل های استاندارد

- جمع بندی وتهیه آمارهای درمانی و کلی درسطح  دانشگاه  برحسب ضوابط ونیاز ،شامل آمارهای رایج و دوره ای ( ماهانه ، شش ماهه ، سالیانه و... ) وآمارهای مقطعی ( برحسب نیاز سازمان )

- استخراج شاخص های درمانی وتجزیه وتحلیل آماری آنها

- تهیه اطلاعات آماری برای استفاده گروهها ومراجع ذیصلاح طبق ضوابط ومقررات (همانند بولتن ها ، نشریه ها ، بسته های آماری ماهانه و... )

- نظارت برنحوه ثبت وتهیه داده ها و اطلاعات و نظامهای آماری درمراکزتابعه واصلاح آنها

- تهیه آمارهای مربوطه جهت پاسخگویی به سازمانها و گروههای ذیصلاح طبق ضوابط ومقررات

- بررسی و تحقیق و ارائه پیشنهاد برای تدوین و ابلاغ روش ها و دستورالعمل ها و راهکارهای گردش و تولید آمار و اطلاعات در دانشگاه بر طبق ضوابط

- نظارت وپایش وپاسخگویی در خصوص سامانه آواب

- ارائه بازخورد آماری و اطلاعاتی عملکرد مراکزجهت مقایسه و سایر بهره برداری های لازم

- استخراج روزانه تعداد بیماران پذیرش شده کووید -19در مراکز دانشگاهی وغیردانشگاهی

 

مدارک پزشکی

 

- نظارت برامور پرسنلی نیروهای مدارک پزشکی وآمار مراکز تابعه، شامل توزیع، تامین، آموزش، اعمال نظرات کارشناسی جذب و جابجایی نیرو

- نظارت بر فعالیت های بخش های آمار و اطلاع رسانی و مدارک پزشکی و پذیرش و کدگذاری مراکز تابعه و اعمال نظرات کارشناسی و پاسخگویی به استعلام های کلیه واحدهای تحت پوشش در این زمینه 

- برگزاری کارگاه های آموزشی جهت بازآموزی کارکنان بخش های آمار ومدارک پزشکی و سایر گروهای هدف

- بررسی و ارائه پیشنهادات جهت تدوین استانداردهای حرفه ای، دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوطه در سطح دانشگاه

- ابلاغ دستورالعمل ها و بخشنامه های وزارت متبوع به مراکز تابعه و نظارت برحسن اجرای آنها

- بررسی وتحقیق درباره روش های کار ، تجهیزات ، نیروی انسانی وفضا ومکان بخش های مدارک پزشکی، چرخه بیمار ( پذیرش و ترخیص ) در بیمارستانها و ارائه طرح های ساماندهی در زمینه های فوق

- بررسی وتحقیق جهت پاسخگویی کارشناسی به ابهامات و سوالات تخصصی مراکزتابعه و سایر مراکز تحت پوشش دانشگاه در زمینه اصول استانداردهای شغلی وحرفه ای واعتباربخشی

- بازدید از مراکز تابعه و بررسی عملکرد بخش های مدارک پزشکی دانشگاه ( شامل واحدهای پذیرش، آمار، بایگانی پزشکی و کدگذاری بیماریها ) و گزارش آنها

- انجام ممیزی و سنجش صحت کدگذاری و تشخیص پزشکی در بیمارستانهای تابعه و آموزش و پاسخگویی به استعلام ها و ابهامات در این خصوص به کلیه مراکز تحت پوشش مطابق با استانداردهای مرجع و نیاز داخلی

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست