×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

فرآیند جذب نیروهای متخصص متعهد خدمت (ضریب کا) جهت انجام مابقی تعهدات در مراکز آموزشی وبیمارستان های درمانی / دانلود فایل

- فرآیند ادامه تحصیل پزشکان رسمی پذیرفته شده در آزمونهای تحصیلات تکمیلی (تخصص، فوق تخصص، فلوشیپ، PHD و ... ) / دانلود فایل

- فرآیند جذب پزشکان عمومی جهت انجام طرح موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان / دانلود فایل

- فرآیند شرکت در آزمونهای تحصیلات تکمیلی(تخصص، فوق تخصص، فلوشیپ،PHD و... ) / دانلود فایل

- فرآیند عقد قرارداد خاص با دستیاران تخصصی و فوق تخصصی شاغل به تحصیل / دانلود فایل

- فرآیند معرفی متعهدین خدمت تخصصی درمانی جهت شرکت در آزمون های فوق تخصص / فلوشیپ / بورد / دانلود فایل

- فرایند نحوه محاسبه حضور در بخش کرونا دستیاران رشته تخصصی بالینی / دانلود فایل

- فرایند نقل و انتقال ( ماموریت / تمدید ماموریت ) پزشکان در مراکز تابعه / دانلود فایل

- فرایند عقد قرارداد کارانه در مراکز آموزشی / بیمارستان های درمانی تابعه / دانلود فایل

- فرایند تمدید قرارداد کارانه در مراکز آموزشی / بیمارستان های تابعه / دانلود فایل

- فرایند صدور گواهی پایان تعهدات متخصصین ضریب کا / دانلود فایل

- فرایند اشتغال نیروهای متخصص متعهد خدمت ( ضریب کا ) جهت انجام تعهدات در مراکز آموزشی / بیمارستان های درمانی / دانلود فایل

- فرایند اشتغال نیروهای فوق تخصص متعهد خدمت قانونی در مراکز آموزشی / بیمارستان های درمانی / دانلود فایل

- فرایند ثبت نام و جمع آوری مدارک دستیاران سال آخر کلیه رشته های تخصصی دانشگاه جهت ارسال به وزارت بهداشت / دانلود فایل

- فرایند تقسیم دستیاران تخصصی سال آخر جهت گذراندن طرح یکماهه در رشته های وزارتی / دانلود فایل

- فرآیند معرفی دستیاران تخصصی سال آخر جهت گذراندن طرح یکماهه دانشگاهی / دانلود فایل

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست