×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

راهنمای سامانه :

 

- راهنمای ثبت نام و ورود به سامانه الکترونیکی صدورپروانه موسسات پزشکی کشور - دانلود فایل

- راهنمای درخواست موافقت اصولی - دانلود فایل

- راهنمای ثبت موافقت اصولی های صادرشده خارج از سامانه - دانلود فایل

- راهنمای پیگیری درخواست ها - دانلود فایل

- راهنمای درخواست تغییر نوبت کاری موسسه / تغییر مسئول فنی / دانلود فایل

- راهنمای درخواست تمدید پروانه بهره برداری / دانلود فایل

- راهنمای درخواست بهره برداری بخش / تجهیز / تخت / دانلود فایل

- راهنمای درخواست بهره برداری / دانلود فایل

- راهنمای درخواست موافقت افزایش بخش و تجهیز و تخت / دانلود فایل 

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست