×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

هموویژیلانس:

      -        انتقال خون پزشکی / دانلود فایل

      -        آشنایی با انواع فراورده های خون و اندیکاسیون مصرف آنها / دانلود فایل

      -        تزریق خون در موارد خاص / دانلود فایل

      -        راهنمای ملی مراقبت از خون / دانلود فایل

      -        مراقبت های پرستاری در نظام مراقبت از خون / دانلود فایل

      -        روش عملکردی استاندارد فعالیت بخش های مصرف کننده خون و فراورده های آن / دانلود فایل

         

ایمنی بیمار :

-         پروتکل های ایمنی بیمار / دانلود فایل

-         تحلیل علل ریشه یی / دانلود فایل

-         مدیریت خطر / دانلود فایل

 

سایر موارد:

     -        معرفی نظام مراقبت سندرمیک به پزشکان و پرستاران / دانلود فایل

     -        آموزش به بیمار / دانلود فایل

     -        فرایند پرستاری / دانلود فایل

     -        مدیریت زخم فشاری / دانلود فایل

     -        سقوط در سالمندان / دانلود فایل

     -        خطاهای دارویی ( بهمن ماه 96 ) / دانلود فایل

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست