×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

سرپرست اداره : دکتر رنا سراجی

 

شرح وظایف واحد نظارت بر درمان مطب ها : 

 

-بررسی مدارک و صدور گواهی اشتغال پزشکان شاغل در مطب ها در مناطق تحت پوشش دانشگاه

- رسیدگی به شکایات و گزارش های وارده درخصوص مطب ها و مراکز غیر مجاز( فعالیت های غیرمجاز، اضافه تعرفه و ...) از منابع مختلف (دادسرای جرائم پزشکی، وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، گزارشات مردمی و ...)

- مکاتبات با سازمان نظام پزشکی ، دادسرای جرائم پزشکی و تعزیرات حکومتی و ... درخصوص امور نظارت بر مطب های حوزه نظارت

-ارجاع تخلفات به مراجع قضایی

 

شرح وظایف واحد درمان سوء مصرف مواد :

 

- معرفی جهت دریافت دارو مرکز به معاونت غذا و دارو

- اعلام نیاز جهت مرکز به سازمان نظام پزشکی

- اعلام نواقص ازگزارش بازدید به موسس / مسئول فنی مربوطه

- جوابیه مکاتبات از سازمان نظام پزشکی وسایر ارگان ها

- مکاتبات مربوط به کمیسیون ماده 31

- ثبت آمار فصلی 800 مرکز درمان سوء مصرف مواد در قالب CD و وارد کردن اطلاعات در سایت پورتال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

- نظارت بر مراکز سوء مصرف مواد جهت تمدید پروانه ها، رسیدگی به شکایات مربوطه و ...

 

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست