×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

  • تعرفه آمبولانس خصوصی در سال 1403 / دانلود
  • تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1403 / دانلود
  • تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1403 / دانلود
  • تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال 1403 / دانلود
  • تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه در سال 1403/ دانلود فایل

 

 

 

  • ابلاغ تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال 1403 / دانلود فایل
  • نسخه ابلاغی تعرفه گلوبال پیوند کبد (دهنده زنده و مرگ مغزی) / دانلود فایل
  • تعرفه بسته خدمات و مراقبت های پرستاری در سال 1403 / دانلود فایل
  • اصلاحیه ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت در سال 1403 / دانلود فایل
  • کدینگ جامع خدمات سلامت در سال 1403 / دانلود فایل

 

تعرفه های خدمات درمانی و تشخیصی در سال 1402 / مشاهده صفحه

تعرفه های خدمات درمانی و تشخیصی در سال 1401 / مشاهده صفحه

تعرفه های خدمات درمانی و تشخیصی در سال 1400 / مشاهده صفحه

تعرفه های خدمات درمانی و تشخیصی در سال 1399 / مشاهده صفحه

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست