×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1402 / دانلود

تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1402 / دانلود

تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال 1402 / دانلود

تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه در سال 1402 / دانلود فایل

تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره در سال 1402 / دانلود فایل

تعرفه ویزیت سرپایی بیماران زیر 7 سال در سال 1402 / دانلود فایل

تعرفه خدمات بیمه درمانی / دانلود فایل

 

تعرفه بسته خدمات و مراقبت های پرستاری در سال 1402 / دانلود فایل

اصلاحیه ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت در سال 1402 / دانلود فایل

کدینگ جامع خدمات سلامت در سال 1402 / دانلود فایل

تعرفه آمبولانس خصوصی در سال 1402 / دانلود فایل

تعرفه های خدمات سرپایی درمان اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان در بخش خصوصی / دانلود فایل

تعرفه انتقال بیمار توسط آمبولانس تیپ B  / دانلود فایل

تعرفه خدمات آزمایشگاهی سال 1402 / دانلود فایل

تعرفه جز سوم آزمایش NIPT / دانلود فایل

  

 

تعرفه های خدمات درمانی و تشخیصی در سال 1401 / مشاهده صفحه

تعرفه های خدمات درمانی و تشخیصی در سال 1400 / مشاهده صفحه

تعرفه های خدمات درمانی و تشخیصی در سال 1399 / مشاهده صفحه

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست