×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مدیریت : دکتر فریبا ملاجعفری

 

    علم اقتصاد به شیوه های منطقی دستیابی به نیازهای حائز اولویت از طریق منابع در دسترس می پردازد. با توجه به موضوعیت دهها کارکرد سلامت و اختصاص منابع موجود به آنها، اقتصاد سلامت روشهای نوین مدیریت منابع درآمدی، بودجه سلامت, هزینه های سلامت و بهره وری و کارآیی در سازمانهای سلامت محور را مطرح می نماید.اقتصاد درمان علمی است که به مطالعه و بررسی کمیت، قیمت و ارزش منابع محدودی که برای بهداشت و درمان اختصاص می یابند، پرداخته و نحوه ترکیب این منابع را جهت تولید خدمتی معین معرفی می کند تا به بالاترین بهره دهی و کارایی منجر شود.

امروزه اقتصاد بیمارستان از جمله علوم کاربردی است که مدیریت عملکرد بیمارستان، هزینه ها و منابع آنرا در جهت افزایش توانایی در استفاده بهینه از منابع و محدودیت منطقی هزینه ها با مستندات و روشهای جمع آوری داده های اقتصادی درمانی را محقق می سازد.

مدیریت اقتصاد سلامت و تعالی خدمات بالینی در نظر دارد با بهره گیری از دانش روز و با تکیه بر سند چشم انداز 20 ساله و برنامه های کلان توسعه کشور بر مبنای نقشه راهبردی وزارت بهداشت درمان و آموزش هم راستا با سیاست های کاربردی دانشگاه و هماهنگ با برنامه های اجرایی، استراتژیک و عملیاتی معاونت درمان درخصوص آموزش کارکنان و مدیران درزمینه اقتصاد درمان و ایجاد نگرش اقتصادی در آنان، بهبود امور مربوط به هزینه، درآمد، بیمه، تعرفه، پرداخت مبتنی بر عملکرد در مراکز و بیمارستانهای تابعه اقدام نماید. ادامه مطلب ....

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست