×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

- پرستاری ایران در یک نگاه / نویسنده مسئول : دکتر مریم حضرتی / انتشارات وزارت بهداشت - معاونت پرستاری / بهمن 98 / دانلود فایل

- پیشگیری و کنترل عفونت در دندانپزشکی / نویسندگان: اعظم چراغی رزوه و همکاران / اننتشارات علمی نیپکو / سال 1398 / دانلود فایل

- کنترل عفونت در مراکز جراحی محدود / نویسندگان: اعظم چراغی رزوه و همکاران / انتشارات ماهواره / بهار 97 / دانلود فایل

- اصول و فنون پرستاری - پورتوپری / ترجمه دکتر طاهره نجفی قزلجه / ویراست نهم / دانلود فایل

 

- هر دو کتاب ذیل الذکر توسط اداره اقتصاد درمان، استاندارد و ارزیابی فناوری سلامت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی تهیه و تدوین شده است

- راهنمای بهداشت دست / سال 94 / دانلود فایل

- دستور شفاهی تلفنی / سال 94 / دانلود فایل

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست