×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

فرآیند آمار افزایش و کاهش ماهیانه کادر پرستاری – مامایی  مراکز تابعه / دانلود فایل

فرایند اجرای نظام مرگ و میر کودکان 59-1 ماهه  / دانلود فایل

شرح اجرای فرآیند نقل و انتقالات ورودی به دانشگاه / دانلود فایل

فرایند اخذ پذیرش و ارجاع بیماران از طریق ستاد هدایت و اطلاع رسانی در امور درمان مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه / دانلود فایل

فرایند اعمال مدرک تحصیلی کادر پرستاری / دانلود فایل

فرآیند انصراف نیروهای مشمول طرح( کارشناس پرستاری، کاردان یا کارشناس اتاق عمل، هوشبری)  مراکز تابعه / دانلود فایل

فرایند  بازدید از مراکز مشاوره خدمات پرستاری / دانلود فایل

فرآیند بازنشسته شدن کادر پرستاری مراکز تابعه / دانلود فایل

فرآیند تغییر سمت کادر پرستاری مراکز تابعه / دانلود فایل

فرایند  ثبت دوره آموزشی / دانلود فایل

فرآیند جذب نیروی های مشمول طرح / دانلود فایل

فرایند جذب و معرفی دانشجویان پرستاری(100ساعته) برای انجام کار بالینی / دانلود فایل

فرآیند خرید خدمت کادر پرستاری / دانلود فایل

فرآیند تمدید طرح کادر پرستاری / دانلود فایل

فرآیند نقل و انتقالات کادر پرستاری به سایر مراکز تابعه(درون سازمانی) / دانلود فایل

فرایند دریافت گواهی صلاحیت حرفه یی / دانلود فایل

فرایند صدور گواهی اشتغال جهت ترجمه / دانلود فایل

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست